O MENI

Moje ime je Ognjen Grgić. Rođen sam 7.7.1988. u Banjoj Luci. Po struci sam diplomirani građevinski inženjer, profesor njemačkog jezika i stalni sudski tumač za njemački jezik.

2007. godine sam završio srednju Građevinsku školu u Banjoj Luci. Već u srednjoj školi se javila „ljubav“ prema njemačkom jeziku, gdje sam sve četiri godine školovanja bio najbolji iz njemačkog jezika u cijeloj školi. Po završetku srednje škole sam upisao Arhitektonsko-građevinski fakultet u Banjoj Luci. Odmah sam konkurisao za mjesto na Građevinskom fakultetu u Innsbruck-u u Austriji. Vrlo brzo sam dobio odgovor da sam na isti primljen, ali zbog administrativnih razloga (čekanja na odobrenje vize u Ambasade Austrije u Sarajevu) sam na studij otišao tek u januaru 2008. godine. Kad sam stigao na fakultet, moje znanje njemačkog jezika je bilo na B2 nivou. S obzirom da do tada nisam posjedovao nikakav sertifikat njemačkog jezika, morao sam da upišem kurs istog te nakon 2 mjeseca sam položio tzv. dodatni ispit iz njemačkog jezika (ispit koji se polaže prije početka studiranja u Austriji). Studirajući na gore navedenom fakultetu, znanje jezika sam usavršio do C1/C2 nivoa. Nažalost, početkom 2010. godine sam se vratio u Banja Luku, gdje sam i nastavio studiranje na AGGF-u.

U julu 2011. godine na Goethe-Institutu u Sarajevu sam položio njemački jezik i postao vlasnik C2-sertifikata Goethe-Instituta – najvišeg priznanja za znanje njemačkog jezika. To me je naravno još više motivisalo da se podrobnije bavim njemačkim jezikom, te sam od tog trenutka počeo da dajem privatne časove njemačkog jezika i da se bavim prevođenjem sa njemačkog na srpski jezik i obrnuto.

U školi stranih jezika „Marco Polo“ u Banjoj Luci sam radio kao profesor njemačkog jezika i prevodilac od oktobra 2012. do juna 2017.

U martu 2017. sam diplomirao na AGGF-u i stekao zvanje diplomirani građevinski inženjer.

U istom mjesecu sam položio pravosudni ispit i stekao zvanje stalni sudski tumač za njemački jezik.

Od tog trenutka se aktivno bavim prevođenjem raznoraznih dokumenata sa ovjerom sudskog tumača.

USLUGE

Usluge sudskog tumača

PROCES PREVOĐENJA

ONLINE NARUDŽBA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Odgovori na često postavljana pitanja klijenata

Prevodiocem se zvanično smatra osoba koja usmeno prevodi razgovor dvoje sagovornika koji razgovaraju licem u lice ili telefonski. Dakle, prevodilac je samo ona osoba koju bismo zamislili da daje simultani prijevod. Težina odgovornosti prevodioca nije za obe strane koje učestvuju u razgovoru, već samo prema osobi koja je upošljava. Od prevodioca se očekuje da dobro prevede razgovor, bez nesporazuma, a odgovornost za rečeno ostaje na govornicima.

Sudski tumač je nešto drugo…

Sudski tumač se još naziva i sudski prevodilac jer je sudski tumač osoba ovlašćena od strane Suda koja izdaje ovjereni prijevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prijevod vjeran originalu. Njihova uloga je važna u javnim državnim ustanovama koje učestvuju u međudržavnoj saradnji, bilo da je riječ o ekonomskom sektoru, međunarodnoj politici ili saradnji institucija za suzbijanje kriminala.

Sudski tumač je jezički profesionalac čije usluge koristi Sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Iako je sudski tumač dužan da prihvati svaki poziv suda, sa tim i propisanu tarifu za svoje usluge, sudski tumač je slobodan da bira poslove koje će prihvatiti od fizičkih i pravnih lica i da predloži cijenu koju sudski tumač želi za svoj rad. Osnovna razlika između prevodioca i sudskog tumača jeste ta što sudski tumač posjeduje pečat sa svojim imenom i registrovanim brojem, kojim ovjerava svoje prijevode. To znači da sudski tumač tim pečatom garantuje istovjetnost prevedenog teksta sa originalnim. Bez te specifične dozvole prevodioci nemaju ovlašćenje i moć da potvrde da je neki dokument koji su preveli na svoj maternji ili na svoj radni jezik ne odudara od originala. Dokumenta koja prevodi sudski tumač su prijevodi pravnih akata, izvodi iz matičnih knjiga, uvjerenja, državljanstva, zbog čega je zaista važno da država brižljivo bira ko i pod kojim uslovima smije da obavlja posao koji radi sudski tumač.

Naravno… Za svaki prevedeni dokument se izdaje račun. Račun se može pravdati u knjigovodstvu firme.

KONTAKT